ALGEMENE VOORWAARDEN MB-CHIPTUNING

 

1 Algemeen

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of opdrachten en/of diensten van Mb-chiptuning bv (0743.732.454), verder genoemd: ´Mb-chiptuning`. De laatste algemene voorwaarden zijn te vinden op https://mb-chiptuning.com/.

 

1.2 Bij online-bestellingen zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen. Door een bestelling te voltooien bevestigt de klant dat hij onderhavige voorwaarden heeft aanvaard.

 

1.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (aankoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Mb-chiptuning niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Mb-chiptuning uitdrukkelijk bevestigd is geworden.

 

1.4 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

 

2 Totstandkoming overeenkomst

 

2.1 Een overeenkomst met Mb-Chiptuning komt tot stand wanneer Mb-Chiptuning de order/opdracht die haar wordt verstrekt schriftelijk of nadrukkelijk mondeling heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de order/opdracht bevestiging is verzonden.

 

 

3 Annuleringskosten

 

3.1 Indien de klant een afspraak ontbindt of een overeenkomst, waaronder een afspraak voor onderzoek, afzegt binnen 24 uur voor de afspraak heeft Mb-Chiptuning aanspraak op een betaling van een vergoeding à €175,-.

 

 

4 Uitvoering werkzaamheden

 

4.1 Mb-Chiptuning zal beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden na inspectie van het voertuig. In geval de resultaten van de inspectie van het voertuig daartoe aanleiding geven is Mb-Chiptuning bevoegd de overeenkomst met de afnemer te ontbinden waarbij zij geen vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan afnemer.

 

 

5 Prijzen

 

5.1 De prijzen van Mb-Chiptuning zijn inclusief BTW.

 

5.2 De in prijslijst, aanbiedingen, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantprijzen, materiaal prijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

 

5.3 Mb-Chiptuning behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de datum van (op)levering dan wel datum van

uitvoering van (inspectie)werkzaamheden, verhogingen in een of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen.

Voorkomt Mb-Chiptuning dan het recht toe om in een dergelijk geval de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbonden te verklaren. Voor de ontbinding is geen rechterlijke tussenkomst vereist.

 

 

6 Facturatie en betaling.

 

6.1 De betaling vindt plaats direct na levering, à contant, of per pintransactie. Mb-chiptuning is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.

 

6.2 Indien met Mb-chiptuning schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan plaatsvinden op factuurbasis na levering, bedraagt de betalingstermijn van facturen 14 dagen.

 

6.3 Wanneer de andere partij enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.

 

6.4 Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal Mb-chiptuning bij het in gebreke blijven met betaling een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

 

6.5 Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is Mb-chiptuning gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. De andere partij, zijnde een consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. De andere partij, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.

 

6.6 Mb-chiptuning behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.

 

6.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij zijn de vorderingen van Mb-chiptuning onmiddellijk opeisbaar.

 

 

7 Leveringstermijn

 

7.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zake, diensten of het verrichten van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Mb-Chiptuning derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mb-Chiptuning dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

7.2 Mb-Chiptuning heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

7.3 Mb-Chiptuning heeft het recht  de overeenkomst in verschillende fasen uit te  voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte in rekening te brengen al dan niet via facturering.

 

7.4 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Mb-Chiptuning bevoegd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten tot dat de afnemer de resultaten van  de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 

7.5 Indien Mb-Chiptuning voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de afnemer, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer aan Mb-Chiptuning de betreffende gegevens heeft verstrekt.

 

7.6 De termijn van (af)levering die Mb-Chiptuning afgeeft gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die nodig is voor de uitvoering van de opdracht in bezit zijn van Mb-Chiptuning.

 

7.7 In geval bij overeenkomst nadrukkelijk een boete is overeengekomen bij niet tijdige (af)levering, is de boete niet verschuldigd in geval van overmacht.

 

 

8 Wijziging van overeenkomst

 

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst aan te passen of aan te vullen, zullen partijen in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

8.2 In geval de overeenkomst op verzoek of aanwijzing van afnemer of (overheids)instanties wijzigt waardoor de oorspronkelijk overeenkomst aanzienlijk verandert dan kan Mb-Chiptuning hiervoor een prijsverhoging doorvoeren. Mb-Chiptuning zal hiervan voor zover als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door aanpassing of aanwijzing kan ook de termijn van (op)levering worden verlengd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van aanpassing van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van prijs en termijn.

 

8.3 Bij wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst is Mb-Chiptuning bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de afnemer akkoord heeft gegeven op de wijzigingen van de overeenkomst waaronder begrepen de eventuele wijziging in prijs en termijn van (op)levering.

 

8.4 Mb-Chiptuning is bevoegd een verzoek om aanpassing/aanvulling van de overeenkomst te weigeren indien het verzoek gevolgen heeft voor de kwalitatieve of kwantitatieve levering van de te verrichten diensten, werkzaamheden of zaken. Door de weigering is of komt Mb-Chiptuning niet in gebreke.

 

8.5 In geval de afnemer om welke reden of uit welke hoofde dan ook in gebreke is in de nakoming van hetgeen hij jegens MB-Chiptuning verplicht is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade die Mb-Chiptuning hierdoor leidt.

 

8.6 Mb-Chiptuning is bevoegd een overeengekomen prijs (ook in geval de prijs niet onder voorbehoud is opgegeven) bij de volgende omstandigheden te verhogen: (i) de prijsstijging is het gevolg van een wijziging van de overeenkomst; (ii) de prijsverhoging voortvloeit uit of een op mb-Chiptuning rustende verplichting ingevolge de wet;

 

8.7 In andere gevallen dan onder 5.3 genoemd is Mb-Chiptuning bevoegd de prijzen te verhogen met dien verstande dat de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument afnemer), het recht heeft de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Mb-Chiptuning alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, of indien overeengekomen is dat de (af)levering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 

 

9 Garanties

 

9.1 Mb-Chiptuning garandeert de deugdelijke werking van de (aangepaste) software voor een periode van vijf jaar na (af)levering of maximaal 100.000 km gebruik van het voertuig na (af)levering. Indien de fabrikant van de geleverde diensten, producten een kortere garantietermijn verstrekt, wordt die termijn als maximale garantietermijn door Mb-Chiptuning aangehouden.

 

9.2 De garantie kan niet worden ingeroepen bij (i) verkeerd gebruik van het voertuig en/of software, (ii) bij schade als gevolg van het aansluiten van niet-passende of ongeschikte apparatuur op de geleverde software/producten, (iii) schade of gebreken als gevolg van werkzaamheden door derden aan voertuig, geleverde producten of software.

 

9.3 De garantie op de aangepaste software geldt nadrukkelijk niet op het slecht (gebrekkig) of niet functioneren van de motor van het voertuig waar de software is aangebracht of toegepast, waaronder slijtage van de motor van het voertuig, slecht of gebrekkig onderhoud van de motor van het voertuig, productiefouten van de fabrikant van het voertuig.

 

9.4 Mb-Chiptuning is nadrukkelijk niet verplicht tot het terugplaatsen van de eerder toegepaste software bij niet of bij slecht (gebrekkig) functioneren van de motor van het voertuig waar de software is aangebracht of toegepast.

 

9.5 De afnemer dient binnen een maand nadat de schade of de gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijze geconstateerd had kunnen zijn, schriftelijk bij Mb-Chiptuning de garantie in te roepen. Bij overschrijding van deze termijn is Mb-Chiptuning niet meer verplicht de garantieverplichtingen na te komen.

 

9.6 Bij eventuele problemen of schade van welke aard dan ook, dient men MB-Chiptuning eerst de mogelijkheid te bieden het probleem of schade zelf op te lossen. Bij gebreke hiervan is Mb-Chiptuning voor de problemen of schade niet aansprakelijk.

 

9.7 Mb-Chiptuning is niet aansprakelijk voor de indirecte schade aan het voertuig, immateriële schade, transportkosten van het voertuig van afnemer als gevolg van de geleverde producten, software of diensten.

 

9.8 Op moment van aflevering ontvangt en ondertekent afnemer zogenoemde prestatiebladen. De gebreken die op deze prestatiebladen zijn vermeld vallen niet onder de garantieverplichtingen van Mb-Chiptuning.

 

9.9 Van de garantieverplichtingen zijn nadrukkelijk uitgesloten de zogenoemde stage 1+(stage 1 met extra opties) en hoger, ook bij losse opties zonder tuning zijn garantieverplichtingen uitgesloten.

 

9.10 Een schade of probleem dat kan worden toegerekend aan Mb-Chiptuning en gerepareerd door een derde, zal alleen worden vergoed door Mb-Chiptuning, indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen MB-Chiptuning en afnemer

 

 

10 Reclame door afnemer

 

10.1 Klachten van de afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan van de door Mb-Chiptuning geleverde zaken of geleverde diensten of verrichte werkzaamheden, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de afnemer binnen 8 dagen na (af)levering, aan Mb-Chiptuning ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht.

 

10.2 Afnemer dient de geleverde zaken, geleverde diensten of verrichte werkzaamheden te (doen) onderzoeken onmiddellijk op moment van (af)levering.

 

10.3 Gebreken die ten tijde van de (af)levering noch uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en noch bij een tijdige controle konden blijken, moeten door de afnemer binnen 8 dagen na het constateren van deze gebreken aan Mb-Chiptuning ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1.

 

10.4 Ieder vorderingsrecht van de afnemer jegens Mb-Chiptuning met betrekking tot gebreken van de door Mb-Chiptuning geleverde zaken of diensten of verrichte werkzaamheden vervalt indien: (i)  de gebreken niet binnen lid 1 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Mb-Chiptuning ter kennis zijn gebracht; (ii) de afnemer Mb-Chiptuning geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; (iii) de afnemer het voertuig niet op de juiste wijze heeft gebruikt, of heeft onderhouden of  heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door MB-Chiptuning kon worden voorzien of onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt; (iv) de toepassing van het gebruik van het voertuig met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper heeft voortgezet;

 

10.5 In geschillen omtrent de kwaliteit van de door Mb-Chiptuning geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden zal een door Mb-Chiptuning aangegeven te goeder naam bekendstaand bureau een bindende uitspraak doen.

 

10.6 Indien de afnemer tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op en heeft de afnemer geen recht op restitutie van zijn betalingen.

 

10.7 Indien vaststaat dat een zaak, dienst of bepaalde werkzaamheden gebrekkig zijn geleverd of verricht, dan zal Mb-Chiptuning de gebrekkige zaak, dienst of werkzaamheden binnen redelijke termijn herstellen dan wel vervangende vergoeding voldoen.

 

10.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten die Mb-Chiptuning heeft moeten maken, volledig voor rekening van afnemer.

 

 

11 Aansprakelijkheid

 

11.1 Mb-chiptuning is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien Mb-chiptuning is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.

 

11.2 De klant wordt geacht het voertuig binnen twee (2) dagen na aflevering/voltooiing van de werkzaamheden te hebben getest en is verplicht om eventuele merkbare klachten bij het gebruik van het voertuig binnen vijf (5) dagen na aflevering/voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk kenbaar te maken gemaakt bij Mb-chiptuning.

 

11.3 Visuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij aflevering/ontvangst van het voertuig te worden gemeld, zichtbare gebreken zullen worden vermeld op de verkoopfactuur en worden door beide partijen (Mb-Chiptuning en klant) ondertekend. Eenmaal het voertuig is overgedragen aan de klant kan Mb-Chiptuning niet meer aansprakelijk worden gesteld voor visueel zichtbare gebreken. De klant dient het voertuig bij voltooiing/aflevering grondig te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken.

 

11.4 Eventuele gebreken dienen het normale gebruik van het voertuig dusdanig te belemmeren dat het normale gebruik hiervan wordt belemmerd.

 

11.5 Mb-Chiptuning is niet gehouden tot enige vrijwaring, voor welke schade dan ook indien:

(a) De klant verkeerd gebruik maakt van het voertuig.

(b) Er werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden of elektronische apparaten zijn aangesloten aan het voertuig nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

(c) Het voertuig problemen ondervindt ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, slecht onderhoud of er zich productiefouten van de fabrikant voortdoen.

 

11.6 Mb-chiptuning is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

11.7 Indien  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 

11.8 Mb-chiptuning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

11.9 Indien Mb-chiptuning aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

11.10 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

11.11 Mb-chiptuning biedt onder geen enkele voorwaarde garantie aan op slijtage onderdelen, de motor, aanbouwdelen van de motor of aan enige regelapparaten.

 

 

12 Risico-overgang

 

12.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment van (af)levering.

 

 

13 Eigendomsvoorbehoud

 

13.1 Door Mb-Chiptuning geleverde zaken en software blijven eigendom van Mb-Chiptuning tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Mb-Chiptuning geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden aan Mb-Chiptuning verschuldigd is. Indien Mb-Chiptuning zulks nodig oordeelt heeft zij het recht van de afnemer zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

 

 

14 Overmacht

 

14.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Mb-Chiptuning die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mb-Chiptuning kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Mb-Chiptuning door overmacht onze (af)leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen is Mb-Chiptuning gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te keuze van Mb-Chiptuning. Ingeval van overmacht kan de afnemer Mb-Chiptuning niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

 

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

15.1 Op de offertes van Mb-Chiptuning en op alle overeenkomsten die Mb-Chiptuning aangaat, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

15.2 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit overeenkomsten die Mb-Chiptuning is aangegaan, offertes die Mb-Chiptuning heeft verstrekt, leveringen door Mb-Chiptuning dienen te worden voorgelegd aan bevoegde rechter van de rechtbank Antwerpen.